Governance
FLOW onderschrijft de Governance Code Cultuur en past de principes onverkort toe. Ter implementatie daarvan is een reglement gemaakt waarin vastgelegd is hoe FLOW dit borgt. Tevens is er een profielschets van de RvT en de directie opgesteld en zijn de individuele zittingstermijnen vastgelegd in een rooster van aftreden. De jaarverslagen en jaarrekeningen worden gepubliceerd op de website, evenals de samenstelling van de RvT en directie en de eventuele nevenfuncties.  De RvT bestaat uit drie leden. De benoemingstermijn staat in de statuten.

 

De leden voeren belangeloos en onafhankelijk van de dagelijkse leiding  de taken uit. 

In de statuten en profielschets staan de taken en verantwoordelijkheden, de procedure en de bevoegdheden beschreven. Er wordt ook vermeld wat te doen bij eventuele belangenverstrengeling van de RvT. 

 

Indien er belangenverstrengeling ontstaat bij één van de directieleden onttrekt diegene zich uit de dagelijkse leiding en zal de situatie voorleggen aan de RvT. Deze besluit hoe hier verder mee om te gaan aan de hand van het reglement.


De directie legt verantwoording af aan de RvT en verschaft die tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van haar functie. De directie faciliteert op verzoek van de RvT contact met de medewerkers en kunstenaars. De RvT en directie leggen de afspraken over de informatievoorziening vast.

De RvT geeft advies aan de directie op meerdere gebieden, zoals beleid en strategie, de jaarrekening en de vaststelling van de begroting. De RvT is belangrijk voor de doorontwikkeling, continuïteit en integriteit.

Uiterlijk 1 april worden de nieuwe statuten op de website gepubliceerd. Vervolgens worden de wijzigingen in de statuten die van belang zijn voor de reglementen hierin doorgevoerd.

 

De komende jaren wil FLOW zich nog meer gaan verdiepen in de 8 codes van de Governance. Op dit moment is FLOW onbewust bekwaam. Belangrijk is dat FLOW bewust bekwaam wordt zodat dit vertaald wordt naar duidelijke reglementen en afspraken. FLOW gaat alle codes uitdiepen en wordt het een agendapunt bij de kwartaalmeetings.

 

FLOW heeft een reglement voor ongewenst gedrag opgesteld en gaat deze uitbreiden met algemene huisregels waar de beide Codes en de Governance duidelijk in verwerkt worden. 

 

De komende jaren wil FLOW zich nog meer gaan verdiepen in de 8 codes van de Governance. Op dit moment is FLOW onbewust bekwaam. Belangrijk is dat FLOW bewust bekwaam wordt zodat dit vertaald wordt naar duidelijke reglementen en afspraken. FLOW gaat alle codes uitdiepen en wordt het een agendapunt bij de kwartaalmeetings. 

FLOW heeft een reglement voor ongewenst gedrag opgesteld en gaat deze uitbreiden met algemene huisregels waar de beide Codes en de Governance duidelijk in verwerkt worden.