De Stichting heeft ten doel:

Het stimuleren van de belangstelling voor en het toegankelijk maken van Spoken Word Poetry bij een zo breed mogelijk publiek, waarbij het uitgangspunt is dat Spoken Word Poetry voor jong en oud kan zijn. Zowel voor liefhebbers als een nieuw publiek ervaren dat Poetry voor iedereen is en meer is dan velen denken.

De voorstellingen worden gemaakt om de huidige samenleving vanuit verschillende perspectieven te weerspiegelen, waarbij hoge kwaliteit en laagdrempeligheid het uitgangspunt is. Geschoold en ongeschoold talent krijgen de kans om hun talenten op het gebied van podiumkunsten te ontwikkelen en om zich te uiten doormiddel van Spoken Word en andere podiumkunsten.

 

25% van de artiesten die zich aansluiten bij de door Y.M.P. georganiseerde projecten moet na afloop in staat zijn om zelfstandig verder te gaan met zijn of haar activiteiten.

Het streven is om minimaal 10% van deze groep aan Y.M.P. te binden.

Anderzijds wil stichting Silverline zowel artiesten als publiek op een laagdrempelige manier inzicht bieden en bijdragen aan de vele en moeilijke keuzes die vandaag de dag onophoudelijk moeten worden gemaakt.

 

Concluderend kan worden gesteld dat de doelstellingen van Stichting Silverline zijn:

  • Jongeren zonder kunstvakopleiding (amateurs) met behulp van de stichting de kans geven om professionele podiumkunsten te beoefenen;
  • Amateurs koppelen aan beroemdheden;
  • Ondernemerschap onder artiesten bevorderen;
  • Cultuurparticipatie onder moeilijk te bereiken jongeren stimuleren;
  • Zorgen voor meer culturele diversiteit op het podium.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

Spoken word poetry en podiumkunst landelijk bekend maken door middel van voorstellingen,

workshops en voorlichtingen. Daarnaast biedt de Stichting hulp bij het verwerken en helen van traumatische gebeurtenissen doormiddel van coaching op het gebied van empowering en schrijven en uiten van de gevoelens.

De workshops bestaan uit motiverende speeches en het overbrengen van kennis. De Stichting werkt ook samen met scholen om zowel aan de docenten en leerlingen kennis over de kracht van het woord.

 


Raad van toezicht

De Raad van Toezicht, verder te noemen RvT, bestaat uit 3 leden:

 

 

De leden voeren belangeloos en onafhankelijk van de dagelijkse leiding,  de taken uit.

In de statuten staan de taken en verantwoordelijkheden, de procedure en de bevoegdheden beschreven. Tevens wordt er ook vermeld wat te doen bij eventuele belangenverstrengeling van zowel het bestuur.

 

Indien er belangenverstrengeling ontstaat bij één van de directieleden, zal deze zich voor dat project onttrekken uit de dagelijkse leiding en de situatie voorleggen aan de RvT.

Deze zal besluiten hoe hier verder mee om te gaan

De directie legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht en verschaft deze tijdig alle informatie die nodig is voor een goede uitoefening van haar functie.

De bestuurder faciliteert op verzoek van de RvT contact met de medewerkers en makers. Zowel voor directie als de RvT zijn de afspraken over de informatievoorziening vastgelegd.

 

De RvT geeft advies aan de directie op meerdere gebieden, zoals beleid en strategie, de jaarrekening en de vaststelling van de begroting. De RvT is dus belangrijk voor onze doorontwikkeling, continuïteit en integriteit.